За нас


Строителна фирма "РУД-Варна" АД търси парцели за жилищно строителство срещу покупка или обезщетение в гр. Варна.

РУД – Варна АД е компания с дългогодишна традиция в областта на строителството.

Основни направления, в които дружеството се специализира и развива своята дейност през годините са:
строителство на жилищни и административни сгради; 
безизкопно полагане на тръби;
пътно строителство, в това число полагане на хоризонтална пътна маркировка и монтаж на стоманена предпазна ограда;
изграждане на външни и вътрешни В и К мрежи;
изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от четири души. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор е Живко Вълчанов. “РУД – Варна” АД е едноличен собственик на капитала на  “РУД – Инвест” ЕООД.

“РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Изградената в дружеството система за управление на качеството, аспектите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд гарантира добра организация на работа, проследимост и изпълнение на възложените работи с високо качество. 
„РУД – Варна” АД е редовен член на Камарата на строителите в България. Изпълнителният директор на дружеството е член на управителния съвет на областно представителство на КСБ в гр.Варна. 
От 2007г. „РУД – Варна” АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват:
Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от втора до пета категория;
Втора група – строежи от транспортната инфраструктура - строежи от трета и четвърта категория;
Четвърта група – строежи от благоустройствената  инфраструктура, хидротехническото строителство и опaзването на околната среда - строежи от втора до трета категория;
Пета група – отделни видове СМР, съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство с класове: 41.20; 42.11; 42.22; 42.99.
"РУД - Варна" АД членува в Сдружение "Българска браншова асоциация пътна безопасност". 
Изпълнителният директор на дружеството е член на Управителния съвет на сдружението.

Научете повече за "РУД-Варна" АД
Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close